Vedtægter for
”Den selvejende institution Bøtø Nor gl. Pumpestation”

§1 – Bøtø Nor Gl. Pumpestation er en selvejende institution. Institutionens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§2 – Institutionens formål er at istandsætte, bevare og drive Bøtø Nor Gl. Pumpestation som et historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning med udstillingsvirksomhed m.v.

§3 – Institutionen finansierer sin virksomhed gennem tilskud ydet af Guldborgsund Kommune, øvrige offentlige tilskud, samt gennem tilskud og gaver ydet af privatpersoner, organisationer og fonde m.v.

§4 – Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 7 medlemmer:

1. Pumpemester for Landvindingslaget Bøtø Nor (født medlem)

2. 1 medlem udpeget af Landvindingslaget Bøtø Nor.

3. 1 medlem udpeget af Landvindingslaget Bøtø Nor.

4. 1 medlem udpeget af kustoderne.

5. 1 medlem udpeget af Støtteforeningen for Bøtø Nor Gl. Pumpestation.

6. 1 medlem udpeget af Støtteforeningen for Bøtø Nor Gl. Pumpestation.

7. 1 medlem udpeget af bestyrelsen.

Bestyrelsen sidder for en 4-årig periode, og konstituerer sig på første møde i hver

periode.

Foreninger m.v. afgør selv for hvilken periode deres repræsentanter er udpeget.

Pumpemesteren er ”født” medlem.

Bestyrelsen fastsætter unde henvisning til formålsparagraffen de driftsmæssige

retningslinjer for institutionens virke, og udarbejder senest hvert års 1. April budget

for det kommende kalenderår.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer.

Valg af formand foregår ved bundet flertalsvalg.

§5

Bestyrelsen træffer sine valg ved simpel stemmeflertal. Gyldig beslutning forudsætter,

at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til

stede under disse.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen holder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst 4 af

bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Der aftales en møderække.

Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden

mødet, til medlemmerne en dagsorden med evt. bilag. Såfremt et medlem ønsker et

punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 dage før

mødets afholdelse.

§6

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol. I beslutningsprotokollen anføres for hvert

møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives

efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt

bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§7

Institutionen hæfter for sine forpligtigelser med sin formue, mens bestyrelsens

medlemmer ikke hæfter personligt for institutionens gæld.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for arbejdet i bestyrelsen af

institutionens midler.

§8

Institutionen tegnes af et forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand,

næstformand og kasserer.

§9

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 1/3 skal revideret regnskab for

det foregående regnskabsår forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Regnskabet revideres af to revisorer udpeget af bestyrelsen. Det reviderede regnskab

skal derefter fremsendes til kulturudvalget til orientering.

Endvidere skal der senest inden den 1.4 hvert år til kulturudvalget fremsendes budget

for det kommende kalenderår, af hensyn til fastsættelsen af Guldborgsund Kommunes

tilskud.

§10

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer

har stemt for vedtægtsændringen, og at vedtægtsændringen inden 3 måneder derefter

er godkendt af Guldborgsund byråd.

Til institutionens opløsning kræves samme procedure som ved vedtægtsændringer.

§11

Institutionens midler skal være placeret i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt

muligt være rentebærende.

§12

I tilfælde af institutionens ophør skal institutionens formue efter at en opgørelse af

aktiver og passiver har fundet sted, ved Guldborgsund kommunes foranstaltning og

godkendelse anvendes til gavn for aktiviteter, der er så nært beslægtet med

institutionens formål som muligt.

Godkendt af Sydfalster Byråd den 9. Juni 1992.

Ændret af bestyrelsen den 28. maj 2018.