Stormfloden den 13. november 1872

Højvande har altid forekommet langs Sydfalsters østkyst. Der var bygget diger langs kysten, men de var ikke ret høje.

Derfor gik det gruelig galt i 1872, hvor helt særlige vindforhold herskede over Nordeuropa i nogle dage midt i november. Danmarks Meteorologiske Institut - i nutiden forkortet til DMI - var oprettet tidligere på året, så der findes nøjagtige oplysninger om, hvordan lavtrykkene bevægede sig omkring Danmark. Vindretningen omkring et lavtryk er "mod uret". KI, Kystinspektoratet, nu Kystdirektoratet, har udarbejdet nedenstående kort over lavtrykkenes bevægelser. De tynde hvide streger viser de lavtryk, som ofte kommer fra vest og skaber blæst ind over Sønderjyllands og Slesvigs vestkyster med højvande fra Vesterhavet som følge.

Stormfloden i 18872 skabtes af de lavtryk, hvis baner er vist med rødt for dagene 6.- 7. , og 9. - 10. - 11. samt 12. - 13. De første to dage sendte den sydlige blæst fra det nordlige lavtryk over Skandinavien vandet fra Nordsøen/Vesterhavet ind i Kattegat. Så kom pludselig et skift til et nyt lavtryk helt nede over Nordtyskland, hvorfra blæsten sendte højvandet videre ind i den østlige Østersø, hvor det stuvede op. Da lavtrykket drejede mod nord inde over Polen, resulterede det i, at blæsten ude over østersøen pludselig kom fra nord og pressede vandet som en "flod"bølge tilbage ned i hele den vestlige Østersø mod Nordtyskland, gennem Femern Bælt og over mod Nordslesvigs kyst.

Ikke alene blæsten pressede på vandet. Det vand, der i de foregående dage var stuvet op, løb tilbage mod den oprindelige vandstand i hele "bassln''et. Men det vand, som gennem flere dage var blæst ind, kunne ikke "i ingen tid" få plads til at løbe retur gennem Øresund og de danske bælter. Tvært imod sendte nordenvinden endnu mere vand derfra ind i den vestlige østersø. Blandt andet Lolland- Falster spærrede for returløbet. Da vandstanden var på sit højeste, var den over Sydfalster 3,30 m og over Sydlolland endnu højere. Men den var f.eks. 3,38 i bugten ved Lübeck. 

landkort 

Vandstanden er vist med en streg på døbefonten i Gedesby kirke. Vandet gik også ind i den nybyggede pumpestation. Et minde om stormfloden er udformet som en glat søjle med det frådende hav øverst. Den står på Marielyst Strandvej ud for hotellet. "Det er bedre at forebygge at forebygge end at helbrede" er et selvfølgeligt arbejdsgrundlag for såvel Landvindingslaget Bøtø Nor som Det falsterske Digelag. Andre lignende lag arbejder tilsvarende, alligevel gik det galt et sted i det tidligere Storstrøms amt, som efterfølgende pålagde digelaget på Sydfalster at opbygge en katastrofefond. Den skal anvendes til at betale udbedringer af eventuelle brudskader på diget. Folketinget vedtog "Lov 2000-06-17 nr. 349", foreløbig med 4-5 justeringer, efter hvilken der kan ydes erstatning for skader, forårsaget af stormflod "0 er oversvømmelse som følge af ekstrem høj vandstand i havet forårsaget af storm. Afgørelse træffes af storm rådet. Tilskud/erstatning ydes alene til privat(e) ejer(e) ... for skade på fast ejendom og løsøre, ... dækket af afgiftspligtig forsikring mod brand ... en- og tofamiliehuse, ... fritidshuse inkl. indbo ... selvrisiko 10, mindst 10.000 kr. Ordningen finansieres ... selskaber tegner forsikring mod brand, skal opkræve en afgift pr. police årligt, fra 2010/2011 kr. 30.-"

Tænk, om de beløb, som på Falster er lagt til side i forsikringsselskabernes stormflodskasse, på lovlig vis nu kan anvendes til garanti for kystejerens eventuelle banklån til ny kystsikring på eller foran lerklinten få hundrede meter syd for diget, beskrevet i Kystdirektoratets forslag af 2001 dec. Skulle det alligevel ske, at østersøen en dag bryder igennem og løber videre i de lavtliggende områder bag ved med fri adgang til Sydkanalen, så kommer man i den bizarre situation, at Bøtø Nors pumpestation i Marrebæk skal transportere vandet ud i Guldborgsund!

Museet

Bøtø Nor Gamle Pumpestation
Møllesøvej 2,
Marrebæk
4873 Væggerløse

Kontakt

Torben Dynesen
Pumpemester
Forretningsfører
tlf. 20 42 90 17

i dag7
i går63
ugen70
måned746

© 2017 John Holm | 21 28 78 62 | info@marielystweb.dk