Møllesøvej 2, Marrebæk

4873 Væggerløse

Marrebæk kanal og slusen

Marrebæk kanal og slusen ved Guldborgsund

Ifølge overleveringen har der siden den sene middelalder været planer om at nyttiggøre jorden under vandet i Bøtø nor. En del af det vand, som naturen tilfører som regn og sne, fordamper naturligvis, men resten, mente man, kunne ledes ud i Østersøen eller ud i Guldborgsund. Den første var den korteste strækning, vejen mod vest den længste.

En tidligere teologistuderende kom i 1781 til hoffet i København, Han hed Niels Ditlev Riegels, (f. 1755 i Søllested). Han blev pagehovmester hos enkedronning Juliane Marie. Han deltog i intrigerne mod hende, men fik hurtigt sin afsked og trak sig tilbage til sin gård i Højet syd for Væggerløse.

Der interesserede han sig for landbruget, men også for problemet med vandet i noret. Det forsøgte han at løse ved at få gravet en afvandingskanal fra noret ud til Guldborgsund, så vandet kunne løbe ud. Arbejdet blev naturligvis udført pr. håndkraft og ville – når det var færdigt – få en længde af godt 2000 meter efter nutidigt målesystem.

Riegels havde den overbevisning, at vandet i Østersøen stod højere end vandet i Guldborgsund! Da landmålere fra København havde kontrolleret, at dette ikke var rigtigt, benægtede han kendsgerningen! Og det lykkedes ham at opnå et lån på fire tusinde rigsdaler, så han begyndte på projektet i 1795. Hans nivellementer var ikke nøjagtige, så bunden af kanalen var højest midtvejs mellem indløb og udløb. Af økonomiske grunde måtte han opgive projektet. Riegels døde i 1802.

Hans ide var rigtig, og i 1860’erne gravede “I/S Bøtø Nors udgravning” en kanal af en længde på 2160 m på samme sted, begyndende ved pumpestationen og løbende ud til Guldborgsund.

Nu kendes den som Marrebæk Kanal. Ved udløbet var der oprindelig to sluseporte, som i 1946 er blevet udbygget med yderligere to ved siden af de første. De bliver lukket, hvis der er fare for, at vandet vil løbe ind i kanalen, når en storm skaber højvande i Guldborgsund.

 

.

%d bloggers like this: